Algemene voorwaarden - USA Engines B.V.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden van USA Engines BV te Kiel-Windeweer.

Algemeen
Deze Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden bestaan uit 2 gedeelten: Artikelen P1 tot en met P25 zijn uitsluitend van toepassing voor levering aan particulieren waaronder wordt verstaan de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van bedrijf of beroep Artikelen B1 tot en met B16 zijn uitsluitend van toepassing voor levering aan bedrijven waaronder wordt verstaan de (rechts)persoon, handelende in de uitoefening van bedrijf of beroep

Artikel P1 - Toepasselijkheid en definities
P1.1: Deze Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en op de uitvoering daarvan door USA Engines BV gedaan aan en/of aangegaan met de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van bedrijf of beroep.
P1.2: Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De klant kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
P1.3: Definities: In deze algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden -verder te noemen: Algemene Voorwaarden- worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: -Klant: de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met USA Engines BV -USA Engines: USA Engines BV, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. -Voertuig: de auto, bestelauto, camper, motorfiets, landbouwwerktuig of daarmee gelijk te stellen object dat aan USA Engines BV wordt aangeboden voor ontwikkeling, fabricage, reparatie, montage, onderhoud of daarmee gelijk te stellen activiteiten. -Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten. -Zaak: onderwerp van de overeenkomst. Waar “zaak” staat wordt ook “zaken” bedoeld.
-Garantie:
A) de garantie die de fabrikant of importeur op onderdelen en toebehoren verstrekt
B) de garantie die USA Engines verstrekt
-Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van koop op afstand
-Dag: kalenderdag
-Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
-Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
-Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen USA Engines en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand -Modelformulier voor herroeping: het onderaan deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping
-Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. -Shortblock: een motorblok met daarin gemonteerd de krukas, drijfstangen en zuigers.
-Cilinderkop: de cilinderkop met daar in c.q daar op gemonteerd de klepgeleiders, klepzetels, kleppen en veren. -Longblock: een shortblock met daarop gemonteerd de cilinderkop(pen) en het klepbedieningsmechanisme
-Racemotor: een motor met specifiek vermogen van meer dan 70 pk/liter of een motor waarbij uit de aard der zaak blijkt dat deze specifiek voor racedoeleinden is gebouwd. -Normale gebruiksduur: de periode waarover een zaak onder normale omstandigheden redelijkerwijs gebruikt kan worden. Deze wordt voor shortblocks, cilinderkoppen en longblocks gesteld op 5 jaar of 100.000 km of 2000 bedrijfsuren, welke het eerst bereikt wordt. Voor overige zaken wordt de normale gebruiksduur gesteld op 2 jaar tenzij uit de aard der zaak blijkt dat er redelijkerwijs een kortere periode van toepassing is.

Artikel P2 - Offertes & aanbiedingen
P2.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden USA Engines niet.
P2.2: Als USA Engines zijn aanbieding baseert op door de klant verstrekte gegevens mag USA Engines uitgaan van de juistheid daarvan.
P2.3: Een samengestelde prijsopgave verplicht USA Engines niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel P3 - De overeenkomst
P3.1: De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig. Algemene voorwaarden USA Engines – versie april 2015 – blad 2 van 10
P3.2: Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens USA Engines gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd. P3.3: Indien geen schriftelijk overeenkomst door USA Engines is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de USA Engines dan wel de leverbon dan wel de factuur van USA Engines als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.
Artikel P4 - Prijzen
P4.1: Alle prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van vervoer, verzekeringen en montagewerkzaamheden tenzij anders vermeld.
P4.2: Bij stijging van de prijzen en kosten, die van importeurs en toeleveranciers van USA Engines daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden die zich voordoen na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, mag USA Engines de overeengekomen prijs verhogen overeenkomstig de hier voor bedoelde stijging(en).
P4.3: Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden. P4.4: Prijzen gelden af fabriek Kiel-Windeweer. P4.5: Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel P5 – Uitvoering, levering en risico
P5.1: Levering vindt plaats af fabriek Kiel-Windeweer
P5.2: Vanaf het tijdstip waarop USA Engines de klant heeft medegedeeld dat een bestelde zaak voor aflevering gereed staat of een overeengekomen dienst gereed is, is deze zaak voor rekening en risico van de klant en wordt deze door USA Engines voor hem bewaard.
P5.3: Levering anders dan af fabriek Kiel-Windeweer, zoals bedoeld in artikel 5.1, geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de klant. De klant kan zich desgewenst tegen deze risico’s verzekeren.
P5.4: Het risico van door USA Engines ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van USA Engines, bij de klant.
P5.5: USA Engines is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel P6 - Levertijden
P6.1: Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.
P6.2: Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal USA Engines de klant tijdig mededelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel P7 - Stallingskosten
Indien de klant binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het voertuig niet heeft afgehaald, kan USA Engines stallingskosten in rekening brengen. De stallingskosten bedragen € 1.00 per m2 per dag bij opslag onder dak en € 0.50 per m2 bij opslag buiten met een minimum van € 2.50 per dag per zaak. Het aantal vierkante meters wordt gelijkgesteld aan de grootste lengte x grootste breedte van de zaak.

Artikel P8 - Retentierecht
USA Engines kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien en voor zolang als: -de klant de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet -de klant de kosten van eerdere door USA Engines verrichte werkzaamheden aan het zelfde voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet -de klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met USA Engines niet of niet in zijn geheel voldoet

Artikel P9 - Garantie
P9.1: Voor door USA Engines geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het garantiebewijs van die fabrikant. USA Engines kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de klant indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens USA Engines na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.
P9.2: Als er geen sprake is van fabrieksgarantie verstrekt USA Engines op geleverde zaken en diensten garantie voor een termijn van: - 6 maanden voor alle zaken en diensten behalve motoren zoals hieronder genoemd. - 6 maanden of 10.000 km of 200 bedrijfsuren, welke het eerst bereikt wordt, voor shortblocks en cilinderkoppen. -12 maanden of 20.000 km of 400 bedrijfsuren, welke het eerst bereikt wordt, voor longblocks en complete motoren.
P9.3: In geval van reparatie of vervanging onder garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.
P9.4: De garantie omvat - naar keuze van USA Engines - het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.
P9.5: De garantietermijn en de normale gebruiksduur starten op het moment waarop USA Engines heeft gemeld dat de zaak voor de klant gereed ligt of de dienst door USA Engines gereed is gemeld of bij levering, welke het eerst komt Algemene voorwaarden USA Engines – versie april 2015 – blad 3 van 10
P9.6: De garantie wordt slechts verstrekt aan de klant en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.
P9.7: De kosten die USA Engines moet maken om aan haar (herhaalde) garantieverplichtingen te voldoen zullen in totaal nooit meer bedragen dan het netto factuurbedrag voor de betreffende zaak of dienst.
P9.8: De garantie beperkt zich tot de geleverde zaken en diensten. Onder de garantie vallen nadrukkelijk niet:
A) Kosten voor (de)montage tenzij en voor zover de montage door USA Engines is verzorgd.
B) Schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden- , bedrijfsschade voor de klant en/of derden en het vergoeden van welke verdere kosten dan ook voor de klant, ontstaan ten gevolge van gebreken aan en/of defect raken van geleverde zaken of diensten.
C) Defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud & reparaties, onjuiste inbouw door de klant en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties, defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers, het gebruik van onjuiste smeermiddelen en brandstoffen
D) Defecten welke het gevolg zijn van het niet opvolgen van de inbouw- en inbedrijfname-instructies van USA Engines en/of van de fabrikant
E) Defecten die ontstaan zijn ten gevolge van bij een motor behorende, maar niet door USA Engines geleverde appendages,
F) Defecten aan racemotoren
G) Defecten die ontstaan door deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven.
H) Vervolgschade die het gevolg is van het niet tijdig stopzetten van een motor(deel) na het ontstaan van een defect
I) Defecten aan alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz.
J) Defecten aan gebruikte zaken
K) Defecten aan zaken waarvan een factuur niet volledig binnen de betalingstermijn is voldaan of zal worden voldaan. De klant is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat USA Engines haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.
P9.9: Klant dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan de klant meent dat dit onder de garantiebepalingen valt, te wenden tot USA Engines. De klant mag de zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USA Engines niet elders laten herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens USA Engines op basis van deze voorwaarden.
P9.10: Garantiebeoordeling en garantiereparaties worden uitgevoerd in het bedrijf van USA Engines te Kiel-Windeweer. Transport naar en van dit bedrijf geschiedt voor rekening en risico van de klant.
P9.11: Als blijkt dat de klant ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan mag USA Engines de kosten voor het beoordelen van de garantieaanvraag aan de klant in rekening brengen.

Artikel P10 - De betaling
P10.1: De schulden van de klant aan de USA Engines zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de USA Engines aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
P10.2: Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is USA Engines gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door USA Engines uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de klant tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 14 dagen na de verzending van de factuur in.
P10.3: Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel P11 - Eigendomsvoorbehoud
P11.1: Na levering blijft USA Engines eigenaar van de geleverde zaak zolang de klant: A) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten B) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan
P11.2: Nadat USA Engines het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terughalen. De klant staat USA Engines toe de plaats te betreden of te laten betreden waar deze zaken zich bevinden.
P11.3: Als USA Engines geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan USA Engines te verpanden

Artikel P12 - Niet-toerekenbare tekortkoming
P12.1: Indien USA Engines door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, mag USA Engines de uitvoering van de overeenkomst opschorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De klant kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade of interesten doen gelden.
P12.2: Indien USA Engines bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is USA Engines gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
P12.3: Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het Algemene voorwaarden USA Engines – versie april 2015 – blad 4 van 10 vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van USA Engines afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door USA Engines zijn ingeschakeld.

Artikel P13 – Klachten & Retourneren
P13.1: Klachten van de klant dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst moeten binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, per aangetekende brief aan USA Engines gemeld zijn. USA Engines hoeft niet tijdig gemelde klachten niet in behandeling te nemen. P13.2: Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door USA Engines afgeleverde zaken, zoals o.a. krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs. P13.3: Als een tijdig ingediende klacht c.q. een door USA Engines geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door USA Engines geleverde zaken, dan is USA Engines slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te repareren of te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit. P13.4: Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de USA Engines geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zo nodig deugdelijk verpakt te zijn. USA Engines behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gezonden zaken 15% van de verkoopprijs aan de klant in rekening te brengen. P13.5: De klant verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde c.q. gemaakte zaken. Speciaal bestelde c.q. gemaakte zaken worden door USA Engines niet retour genomen. Artikel P14 - Geschillen P14.1: Op alle overeenkomsten welke met USA Engines worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht.
P14.2: Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
P14.3: Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Groningen, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.
P14.4: Indien USA Engines in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de klant de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan USA Engines verschuldigd
Artikel P15 - Conversie
P15.1: De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
P15.2: USA Engines en de klant zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.


Artikel P16 – Verkoop op afstand
P16.1: De hierna volgende artikelen zijn uitsluitend van toepassing op elk aanbod in de webshop van USA Engines en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop van USA Engines tussen USA Engines en de klant.
P16.2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn in te zien en kunnen worden gedownload op de website van USA Engines. Op verzoek van de klant zal USA Engines deze voorwaarden aan de klant toesturen.
P16.3: Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel P17 - Het aanbod
P17.1: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
P17.2: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als USA Engines gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden USA Engines niet.
P17.3: Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel P18 - De overeenkomst
P18.1: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
P18.2: Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt USA Engines onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door USA Engines is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
P18.3: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft USA Engines passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal USA Engines daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Algemene voorwaarden USA Engines – versie april 2015 – blad 5 van 10
P18.4: USA Engines kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien USA Engines op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
P18.5: USA Engines zal uiterlijk bij levering van het product en/of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A) het bezoekadres van de vestiging van USA Engines waar de klant met klachten terecht kan;
B) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering;
E) indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel P19 - Herroepingsrecht
P19.1: De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
P19.2: De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A) als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. USA Engines mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. B) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel P20 - Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
P20.1: Indien USA Engines de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
P20.2: Indien USA Engines de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel P21 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
P21.1: Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
P21.2: De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. P21.3: De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als USA Engines hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel P22 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
P22.1: Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan USA Engines.
P22.2: Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) USA Engines. Dit hoeft niet als USA Engines heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
P22.3: De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door USA Engines verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
P22.4: Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
P22.5: De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als USA Engines niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als USA Engines aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel P23 - Verplichtingen van USA Engines bij herroeping
P23.1: Als USA Engines de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. P23.2: USA Engines vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door USA Engines in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping Algemene voorwaarden USA Engines – versie april 2015 – blad 6 van 10 meldt. Tenzij USA Engines aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
P23.3: USA Engines gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
P23.4: Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft USA Engines de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel P24 - Uitsluiting herroepingsrecht
USA Engines kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als USA Engines dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
P24.1: Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop USA Engines geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
P24.2: Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel P25 - Levering en uitvoering
P25.1: USA Engines zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
P25.2: Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan USA Engines kenbaar heeft gemaakt.
P25.3: Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 18 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal USA Engines geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
P25.4: Na ontbinding conform het vorige lid zal USA Engines het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
P25.5: Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij USA Engines tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan USA Engines bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel B1 - Toepasselijkheid en definities
B1.1: Deze Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en op de uitvoering daarvan door USA Engines BV gedaan aan en/of aangegaan met de (rechts)persoon, handelende in de uitoefening van bedrijf of beroep.
B1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de klant gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
B1.3: Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De klant kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
B1.4: Definities: In deze algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden -verder te noemen: Algemene Voorwaarden- worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: -Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met USA Engines BV -USA Engines: USA Engines BV, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. -Voertuig: de auto, bestelauto, camper, motorfiets, landbouwwerktuig of daarmee gelijk te stellen object dat aan USA Engines BV wordt aangeboden voor ontwikkeling, fabricage, reparatie, montage, onderhoud of daarmee gelijk te stellen activiteiten. -Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten. -Zaak: onderwerp van de overeenkomst. Waar “zaak” staat wordt ook “zaken” bedoeld. -Garantie: A) de garantie die de fabrikant of importeur op onderdelen en toebehoren verstrekt B) de garantie die USA Engines verstrekt -Dag: kalenderdag -Shortblock: een motorblok met daarin gemonteerd de krukas, drijfstangen en zuigers. -Cilinderkop: de cilinderkop met daar in c.q daar op gemonteerd de klepgeleiders, klepzetels, kleppen en veren. -Longblock: een shortblock met daarop gemonteerd de cilinderkop(pen) en het klepbedieningsmechanisme -Racemotor: een motor met specifiek vermogen van meer dan 70 pk/liter of een motor waarbij uit de aard der zaak blijkt dat deze specifiek voor racedoeleinden is gebouwd. -Normale gebruiksduur: de periode waarover een zaak onder normale omstandigheden redelijkerwijs gebruikt kan worden. Deze wordt voor shortblocks, cilinderkoppen en longblocks gesteld op 5 jaar of 100.000 km of 2000 bedrijfsuren, welke het eerst bereikt wordt. Voor overige zaken wordt de normale gebruiksduur gesteld op 2 jaar tenzij uit de aard der zaak blijkt dat er redelijkerwijs een kortere periode van toepassing is.

Artikel B2 - Offertes & aanbiedingen
B2.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden USA Engines niet.
B2.2: Als USA Engines zijn aanbieding baseert op door de klant verstrekte gegevens mag USA Engines uitgaan van de juistheid daarvan.
B2.3: Een samengestelde prijsopgave verplicht USA Engines niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel B3 - De overeenkomst
B3.1: De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig. B3.2: Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens USA Engines gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
B3.3: Indien geen schriftelijk overeenkomst door USA Engines is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de USA Engines dan wel de leverbon dan wel de factuur van USA Engines als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel B4 - Prijzen
B4.1: Alle prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van vervoer, verzekeringen en montagewerkzaamheden tenzij anders vermeld.
B4.2: Bij stijging van de prijzen en kosten, die van importeurs en toeleveranciers van USA Engines daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden die zich voordoen na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, mag USA Engines de overeengekomen prijs verhogen overeenkomstig de hier voor bedoelde stijging(en).
B4.3: Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
B4.4: Prijzen gelden af fabriek Kiel-Windeweer. B4.5: Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel B5 – Uitvoering, levering en risico
B5.1: Levering vindt plaats af fabriek Kiel-Windeweer, conform Incoterms 2000.
B5.2: Vanaf het tijdstip waarop USA Engines de klant heeft medegedeeld dat een bestelde zaak voor aflevering gereed staat of een overeengekomen dienst gereed is, is deze zaak voor rekening en risico van de klant en wordt deze door USA Engines voor hem bewaard.
B5.3: Levering anders dan af fabriek Kiel-Windeweer, zoals bedoeld in artikel 5.1, geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de klant. De klant kan zich desgewenst tegen deze risico’s verzekeren.
B5.4: Het risico van door USA Engines ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van USA Engines, bij de klant.
B5.5: USA Engines is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.


Artikel B6 - Levertijden
B6.1: Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.
B6.2: Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal USA Engines de klant tijdig mededelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel B7 - Stallingskosten
Indien de klant binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het voertuig niet heeft afgehaald, kan USA Engines stallingskosten in rekening brengen. De stallingskosten bedragen € 1.00 per m2 per dag bij opslag onder dak en € 0.50 per m2 bij opslag buiten met een minimum van € 2.50 per dag per zaak. Het aantal vierkante meters wordt gelijkgesteld aan de grootste lengte x grootste breedte van de zaak.

Artikel B8 - Retentierecht
USA Engines kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien en voor zolang als: -de klant de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet -de klant de kosten van eerdere door USA Engines verrichte werkzaamheden aan het zelfde voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet -de klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met USA Engines niet of niet in zijn geheel voldoet

Artikel B9 - Garantie
B9.1: Voor door USA Engines geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het garantiebewijs van die fabrikant. USA Engines kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de klant indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens USA Engines na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.
B9.2: Als er geen sprake is van fabrieksgarantie verstrekt USA Engines op geleverde zaken en diensten garantie voor een termijn van: - 6 maanden voor alle zaken en diensten behalve motoren zoals hieronder genoemd. - 6 maanden of 10.000 km of 200 bedrijfsuren, welke het eerst bereikt wordt, voor shortblocks en cilinderkoppen. -12 maanden of 20.000 km of 400 bedrijfsuren, welke het eerst bereikt wordt, voor longblocks en complete motoren.
B9.3: In geval van reparatie of vervanging onder garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.
B9.4: De garantie omvat - naar keuze van USA Engines - het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.
B9.5: De garantietermijn en de normale gebruiksduur starten op het moment waarop USA Engines heeft gemeld dat de zaak voor de klant gereed ligt of de dienst door USA Engines gereed is gemeld of bij levering, welke het eerst komt
B9.6: De garantie wordt slechts verstrekt aan de klant en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.
B9.7: De kosten die USA Engines moet maken om aan haar (herhaalde) garantieverplichtingen te voldoen zullen in totaal nooit meer bedragen dan het netto factuurbedrag voor de betreffende zaak of dienst.
B9.8: De garantie beperkt zich tot de geleverde zaken en diensten. Onder de garantie vallen nadrukkelijk niet: A) Kosten voor (de)montage tenzij en voor zover de montage door USA Engines is verzorgd. B) Schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden- , bedrijfsschade voor de klant en/of derden en het vergoeden van welke verdere kosten dan ook voor de klant, ontstaan ten gevolge van gebreken aan en/of defect raken van geleverde zaken of diensten. C) Defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud & reparaties, onjuiste inbouw door de klant en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties, defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers, het gebruik van onjuiste smeermiddelen en brandstoffen D) Defecten welke het gevolg zijn van het niet opvolgen van de inbouw- en inbedrijfname-instructies van USA Engines en/of van de fabrikant E) Defecten die ontstaan zijn ten gevolge van bij een motor behorende, maar niet door USA Engines geleverde appendages, F) Defecten aan racemotoren G) Defecten die ontstaan door deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. H) Vervolgschade die het gevolg is van het niet tijdig stopzetten van een motor(deel) na het ontstaan van een defect I) Defecten aan alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. J) Defecten aan gebruikte zaken K) Defecten aan zaken waarvan een factuur niet volledig binnen de betalingstermijn is voldaan of zal worden voldaan. De klant is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat USA Engines haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.
B9.9: Klant dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan de klant meent dat dit onder de garantiebepalingen valt, te wenden tot USA Engines. De klant mag de zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USA Engines niet elders laten herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens USA Engines op basis van deze voorwaarden.
B9.10: Garantiebeoordeling en garantiereparaties worden uitgevoerd in het bedrijf van USA Engines te Kiel-Windeweer. Transport naar en van dit bedrijf geschiedt voor rekening en risico van de klant.
B9.11: Als blijkt dat de klant ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan mag USA Engines de kosten voor het beoordelen van de garantieaanvraag aan de klant in rekening brengen.

Artikel B10 - Aansprakelijkheid
B10.1: USA Engines is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan USA Engines toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen USA Engines verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
B10.2: Als het voor USA Engines ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door USA Engines voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
B10.3: Niet voor vergoeding in aanmerking komt: A) bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; B) opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; C) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van USA Engines. B10.4: USA Engines is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens de klant aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de klant zal USA Engines de bewerking opnieuw uitvoeren, met door de klant voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
B10.5: De klant vrijwaart USA Engines voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door USA Engines geleverde producten en/of materialen.

Artikel B11 - De betaling
B11.1: De schulden van de klant aan de USA Engines zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de USA Engines aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
B11.2: Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. B11.3: USA Engines mag altijd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de klant vorderen.
B11.4: USA Engines mag deelleveringen apart factureren.
B11.5: Indien de betaling niet tijdig en volledig wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.
B11.6: Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn en wanneer de klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de klant wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
B11.7: Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel B12 - Eigendomsvoorbehoud
B12.1: Na levering blijft USA Engines eigenaar van de geleverde zaak zolang de klant: A) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten B) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan
B12.2: Nadat USA Engines het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terughalen. De klant staat USA Engines toe de plaats te betreden of te laten betreden waar deze zaken zich bevinden.
B12.3: Als USA Engines geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan USA Engines te verpanden

Artikel B13 - Niet-toerekenbare tekortkoming
B13.1: Indien USA Engines door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, mag USA Engines de uitvoering van de overeenkomst opschorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De klant kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade of interesten doen gelden.
B13.2: Indien USA Engines bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is USA Engines gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
B13.3: Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van USA Engines afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door USA Engines zijn ingeschakeld.

Artikel B14 – Klachten & Retourneren
B14.1: Klachten van de klant dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst moeten binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, per aangetekende brief aan USA Engines gemeld zijn. USA Engines hoeft niet tijdig gemelde klachten niet in behandeling te nemen.
B14.2: Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door USA Engines afgeleverde zaken, zoals o.a. krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.
B14.3: Als een tijdig ingediende klacht c.q. een door USA Engines geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door USA Engines geleverde zaken, dan is USA Engines slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te repareren of te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit.
B14.4: Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de USA Engines geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zo nodig deugdelijk verpakt te zijn. USA Engines behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gezonden zaken 15% van de verkoopprijs aan de klant in rekening te brengen.
B14.5: De klant verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde c.q. gemaakte zaken. Speciaal bestelde c.q. gemaakte zaken worden door USA Engines niet retour genomen.

Artikel B15 - Geschillen
B15.1: Op alle overeenkomsten welke met USA Engines worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht.
B15.2: Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
B15.3: Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Groningen, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.
B15.4: Indien USA Engines in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de klant de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan USA Engines verschuldigd

Artikel B16 - Conversie
B16.1: De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
B16.2: USA Engines en de klant zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.